Privacybeleid Skills and Control

Skills and Control, gevestigd aan Nieuwe Haven 7 4331 JX Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor de Skills App.

Contactgegevens:

Website: https://www.skills-app.nl Adres: Nieuwe Haven 7 4331 JX Middelburg Telefoonnummer: +31623731110

Marnix van Wijngaarden is de Functionaris Gegevensbescherming van Skills and Control. Hij is te bereiken via info@skills-app.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skills and Control verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Woonplaats

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de Skills App aan te maken

• Gegevens over jouw activiteiten op de Skills Ap

• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Skills and Control verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de

intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat

er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je

er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skills

app.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skills and Control verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• Skills and Control analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Skills and Control neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skills and Control) tussen zit. Skills and Control gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Firebase Analytics: deze app slaat data van gebruikers op met als doel om de app te verbeteren d.m.v. het ‘klik-gedrag’/gebruik van de app door de klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skills and Control bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar na afmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skills and Control verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Skills and Control blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skills and Control gebruikt alleen technisch functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of bepaalde persoonsgegevens te corrigeren (uitgezonderd e-mailadres). Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@skills-app.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Skills and Control zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Skills and Control wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skills and Control neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skillsapp.nl